AVV & Heroepingsrecht

Laden...

De onderstaande AV bevatten tevens wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften inzake op afstand gesloten overeenkomsten en in het elektronische handelsverkeer.

 • 1. Geldigheidsgebied

 • 2. Sluiting van de overeenkomst

 • 3. Herroepingsrecht

 • 4. Eigendomsvoorbehoud, schuldvergelijking en retentierecht

 • 5. Levering

 • 6. Prijzen/verzendkosten

 • 7. Betalingsvoorwaarden & betaalwijzen

 • 8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 9. Privacybescherming en controle van de kredietwaardigheid

 • 10. Weergave

 • 11. Bescherming van het auteursrecht en handelsmerk

 • 12. Toepasselijk recht en plaats van handeling

 • 13. Klachtenprocedure voor verbruikers via online-geschillenbeslechting

Stand: Januari 2021

(De onderstaande AV bevatten tevens wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften inzake op afstand gesloten overeenkomsten
en in het elektronische handelsverkeer.)

1. Geldigheidsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) gelden voor alle gesloten koopovereenkomsten tussen de Mey Handels GmbH en de
met haar verbonden ondernemingen (hierna te noemen: Mey) en u als klant, wanneer u verbruiker bent.
1.2 Een verbruiker zoals bedoeld in § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek) is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert die hoofdzakelijk
noch zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kunnen worden toegeschreven.

2. Sluiting van de overeenkomst
2.1 Koopovereenkomsten tussen Mey en u kunnen worden gesloten via de Mey-onlineshop, telefonisch of ter plaatse in de winkelruimten van
Mey.
2.2 Sluiting van een overeenkomst via de Mey-onlineshop
(1) De presentatie van artikelen in de Mey-onlineshop vormt geen bindend aanbod.
(2) Met de bestelling – door te klikken op de knop „Nu kopen“ – geeft u een bindend aanbod tot aankoop af. Mey stuurt u een automatische
bestelbevestiging per e-mail toe, waarin de bestelling nogmaals is vastgelegd. Deze automatische bestelbevestiging bevestigt alleen dat
de bestelling bij Mey is binnengekomen en vormt geen acceptatie van uw aanbod.
(3) De overeenkomst komt pas tot stand, wanneer Mey de verzending van het artikel d.m.v. een aparte e-mail aan u bevestigt of wanneer
een artikel wordt verzonden.
(4) Wanneer de door u bestelde artikelen niet kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld omdat het desbetreffende artikel niet op voorraad is,
ziet Mey af van een acceptatieverklaring. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. Mey zal u hier onmiddellijk van in kennis stellen
en een reeds ontvangen betaling direct terugbetalen.
2.3 Sluiting van een overeenkomst ter plaatse bij Mey of per telefoon
Er kan ook een koopovereenkomst tussen u en Mey ter plaatse in de winkelruimten van Mey worden gesloten evenals telefonisch. Het aanbod
om een koopovereenkomst te sluiten, gaat hierbij van u uit. Met de acceptatie van het aanbod door Mey komt een bindende koopovereenkomst
tussen u en Mey tot stand.
2.4 Wanneer u een klantenaccount in de onlineshop van Mey heeft, kunt u uw bestelgegevens in de Mey-onlineshop oproepen onder „Mijn
account“. In alle andere gevallen wordt de tekst van de overeenkomst bij het sluiten van de overeenkomst niet door Mey opgeslagen. De inhoud
van de tussen u en Mey gesloten overeenkomst volgt dan telkens uit de per e-mail verzonden bestelbevestiging en de acceptatieverklaring
resp. de verzonden e-mail, nadat de overeenkomst is gesloten.

3. Herroepingsrecht
3.1 U als verbruiker heeft bij een aankoop via de Mey-onlineshop, via de onlineverkoopplatformen en per telefoon het onderstaande recht op
herroeping.

- Informatie over herroeping -
Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt
veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de artikelen in bezit hebt
genomen of heeft.
Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons
Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt
Telefoon: +49 (0) 7431 - 706 5111
Fax: +49 (0) 7431 - 706 5222
E-Mail: service@mey.com
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen,
informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het, wanneer u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht
vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.
Gevolgen van de herroeping
Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met
uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige
standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, vanaf de dag waarop de mededeling
betreffende uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde
betaalwijze waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen;
er zullen vanwege deze terugbetaling in geen geval kosten in rekening worden gebracht.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de artikelen weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de
artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.
U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze
overeenkomst informeert, naar ons,
Mey Handels GmbH
Ebinger Straße 25
D – 72475 Bitz
terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, wanneer u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien
dagen verzendt.
De kosten van het terugsturen van de artikelen komen voor onze rekening.
U staat alleen borg voor een eventueel waardeverlies van de artikelen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een ter controle van de
hoedanigheid, eigenschappen en werkwijze van de artikelen niet-noodzakelijke omgang met deze artikelen.
Voorbeeldformulier voor herroeping
(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.)
Naar de
Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt
Telefoon: +49 (0) 7431 - 706 5111
Fax: +49 (0) 7431 - 706 5222
E-Mail: service@mey.com
-- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen (*)/het leveren
van de volgende dienst (*)
-- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
-- Naam van de verbruiker(s)
-- Adres van de verbruiker(s)
-- Handtekening van de verbruiker(s)
-- Datum
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.
- Eind van de informatie over herroeping -


3.2 Gronden voor uitsluiting resp. tenietgaan
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en voor de productie waarvan
een individuele keuze of bestemming door de verbruiker beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de
verbruiker.

4. Eigendomsvoorbehoud, schuldvergelijking en retentierecht
4.1 Het geleverde artikel blijft eigendom van Mey totdat het volledig is betaald.
4.2 U heeft geen recht onze vorderingen met elkaar te verrekenen, tenzij uw tegenclaims bij gewijsde zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
4.3 Als koper mag u alleen gebruikmaken van uw retentierecht, wanneer uw tegenclaim afkomstig is uit dezelfde koopovereenkomst.

5. Levering
5.1 Mey heeft het recht deelleveringen uit te voeren, wanneer dat van u in redelijkheid kan worden gevergd.
5.2 Het artikel wordt geleverd op het door u opgegeven leveringsadres. Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het artikel binnen
1 tot 3 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst en het ontvangen van de betaling naar u verzonden.
5.3 Het risico van een toevallige teloorgang of van een toevallige verslechtering van het artikel (risico-overdracht) gaat met de aflevering op
u over.

6. Prijzen / verzendkosten
6.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn consumentenprijzen en bevatten de wettelijke omzetbelasting,
en gelden excl. verzendkosten en eventuele betaalmiddelkosten.
6.2 Mey informeert u over de verschuldigde verzendkosten vóór het sluiten van de overeenkomst. Bij bestellingen via de onlineshop van
Mey worden de prijs inclusief btw en te betalen verzend- en betaalmiddelkosten bovendien op het bestelscherm weergegeven voordat de
overeenkomst wordt gesloten.
6.3 Vanaf een artikelenwaarde van EUR 50,00 worden voor verzending binnen Duitsland geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij een
artikelenwaarde lager dan EUR 50,00 bedragen de verzendkosten voor leveringen binnen Duitsland EUR 3,95.
6.4 Bij leveringen buiten Duitsland worden voor verzending vanaf een artikelenwaarde van EUR 100,00 geen verzendkosten in rekening gebracht.
Bij leveringen naar Nederland en Zwitserland evenals naar Denemarken, België, Luxemburg en Oostenrijk, en een artikelenwaarde lager
dan EUR 100,00 bedragen de verzendkosten EUR 5,95, bij leveringen naar Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië bedragen de verzendkosten
EUR 7,95.

7. Betalingsvoorwaarden; betaalwijzen
7.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, moet de koopsom direct met het sluiten van de overeenkomst worden betaald. Bij betalingsverzuim
heeft Mey het recht om rente wegens te late betaling ter hoogte van 5 procent boven de basisrentevoet van de Europese Centrale
Bank te vorderen.
7.2 U kunt in principe kiezen uit de volgende betaalwijzen. Mey behoudt zich voor, een controle van de kredietwaardigheid uit te voeren en
indien nodig bepaalde betaalwijzen uit te sluiten:
(1) Betaling via PayPal
U betaalt het factuurbedrag via de onlineaanbieder PayPal. U moet bij PayPal geregistreerd zijn of zich registreren, met uw toegangsgegevens
legitimeren en de betaalinstructie aan Mey bevestigen. Zodra het factuurbedrag op onze rekening wordt geboekt, wordt het artikel
naar u verstuurd.
(2) Betaling met creditcard
Bij een betaling per creditcard (VISA, Mastercard) verzendt u uw creditcardgegevens naar ons. Na ontvangst van uw creditcardgegevens
wordt het artikel naar u verstuurd.
(3) Betaling via Amazon Payment
Amazon Payments maakt het mogelijk om van uw bij Amazon.de opgeslagen klantgegevens gebruik te maken voor uw onlineaankoop bij
ons, zonder uw betaalgegevens te moeten meedelen. Daarbij ontstaan voor u geen extra kosten.
Wanneer u al een Amazon.de-klantenaccount heeft, kunt u direct met de daar opgeslagen betaalwijze - ofwel met een machtiging of met
uw creditcard - betalen. Klik daarvoor op de knop „Betalen met Amazon“ en meld u bij uw Amazon-account aan. Maak vervolgens een keuze
uit uw leveringsadressen en betaalwijzen en voer de bestelling uit. Er wordt alleen een bedrag van uw bankrekening afgeschreven of van
uw creditcard geboekt, wanneer de levering van uw bestelling op uw leveringsadres werd bevestigd.
Amazon Payments geeft de in uw Amazon.de-klantenaccount opgeslagen betaalgegevens niet aan ons door en ook u hoeft deze bij het
opgeven van de bestelling niet te vermelden. Bovendien biedt Amazon Payments u dezelfde betrouwbare betalings- en veiligheidsgarantie
als Amazon.de.
Meer informatie vindt u op payments.amazon.de
(4) Betaling via iDeal (alleen mogelijk binnen Nederland)
Bij betaling via iDeal maakt u het factuurbedrag nog tijdens de bestelling online over van uw bankrekening bij een Nederlandse bank.
7.3 Mey behoudt zich voor administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 10,00, wanneer u uw bankgegevens foutief vermeldt
en/of het factuurbedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven bij gebrek aan saldo.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Mey is aansprakelijk voor juridische en materiële gebreken volgens de geldende wettelijke voorschriften, met name §§ 434 e.v. van het
BGB (Duits burgerlijk wetboek). De verjaringstermijn voor wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken bedraagt twee jaar en begint met
de aflevering van het artikel.
8.2 Claims m.b.t. materiële gebreken bestaan niet, wanneer u het artikel verandert, verkeerd behandelt of op een manier gebruikt die niet in
verband staat met een geoorloofd gebruik van het artikel.
8.3 Mey behoudt zich uitdrukkelijk productgerelateerde wijzigingen van de producten voor met betrekking tot vorm, kleur en design, voor
zover de wijzigingen en/of afwijkingen met inachtneming van de belangen van Mey in redelijkheid van u kunnen worden gevergd.
8.4 Voor schades die voortvloeien uit de schending van garantie of uit de schending van leven, lichaam of gezondheid is Mey onbeperkt
aansprakelijk. Datzelfde geldt voor opzet en schuldige nalatigheid, voor de wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten (met name volgens
de productaansprakelijkheidswet) en voor de aansprakelijkheid wegens het opzettelijk verzwijgen van gebreken. Voor lichte nalatigheid is Mey
alleen aansprakelijk, wanneer belangrijke plichten niet worden nagekomen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst, en die voor het
bereiken van het doel van de overeenkomst van speciale betekenis zijn. Bij het niet-nakomen van dergelijke plichten, verzuim en onmogelijkheid,
is de aansprakelijkheid van Mey begrensd tot schades waarmee met het ontstaan ervan typisch genoeg in het kader van de overeenkomst
rekening moet worden gehouden.

9. Privacybescherming en controle van de kredietwaardigheid
9.1 Mey gebruikt de door u meegedeelde persoonsgegevens (zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeninggegevens)
volgens de geldende bepalingen van het Duitse recht op privacybescherming.
9.2 Alle persoonsgegevens worden fundamenteel vertrouwelijk behandeld. De voor de afhandeling van de transactie noodzakelijke persoonsgegevens
en andere vrijwillig meegedeelde gegevens worden door Mey opgeslagen en voor de afhandeling van bestellingen, beheer
van de klantrelatie, levering van artikelen, afhandeling van betalingen en het afwenden van verlies van vorderingen verwerkt en gebruikt evenals
hiervoor eventueel aan dienstverlenende partners doorgegeven, waar Mey gebruik van maakt om de overeenkomst af te handelen (zoals
bijv. expeditiebedrijven of kredietinstellingen). Verder worden gegevens gebruikt voor eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijv. voor het
toesturen van schriftelijke reclame-informatie. Mey gebruikt uw e-mailadres voor het toesturen van reclameaanbiedingen, wanneer u hier geen
bezwaar tegen heeft gemaakt. Wanneer hiervoor uw toestemming nodig is, zal Mey deze van tevoren trachten te verkrijgen. Een benadering
inzake reclame via de telefoon vindt eveneens alleen plaats wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Meer informatie
over onze privacybepalingen vindt u hier
9.3 Bij online-aankopen verleent Mey het wettelijke herroepingsrecht. Gegevens over de teruggestuurde artikelen worden door Mey in dit
verband verzameld en opgeslagen. Om buitensporig veel retourzendingen te voorkomen, analyseert Mey deze gegevens tot maximaal 12 maanden
terug en wendt zich tot klanten met hoge retourzendingspercentages met als doel een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.
Mey behoudt zich het recht voor om klanten met een hoog retourzendingspercentage uit te sluiten van aankopen via de Mey-onlineshop.
9.4 Bij het kopen op rekening geeft u toestemming dat Mey voor het uitvoeren van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles voor het
afwenden van verlies van vorderingen, de door u in het kader van het bestelproces opgegeven gegevens zoals naam, adres en geboortedatum
naar de firma Creditreform Boniversum GmbH (hierna te noemen: Boniversum), Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss stuurt, die alsbureau dat
economische informatie over kredietwaardigheid verstrekt, gegevens opslaat voor het geven van informatie. Mey ontvangt van Boniversum
informatie over uw bestaande betalingsgedrag en informatie over uw kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures, ook
met gebruikmaking van uw adresgegevens. Verder heeft Mey het recht om ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van Mey of derden,
gegevens over uw opeisbare en verschuldigde vorderingen naar Boniversum te sturen, wanneer er sprake is van de voorwaarden van § 28a lid
1 BDSG, met name wanneer
(1) de vordering uitvoerbaar is of u de vordering heeft erkend;
(2) u, nadat de vordering opeisbaar is geworden, ten minste tweemaal een schriftelijke aanmaning van Mey hebt ontvangen, er tussen de
eerste aanmaning en de verzending ten minste vier weken liggen, Mey u tijdig vóór verzending van de gegevens, echter op zijn vroegst bij
de eerste aanmaning geïnformeerd heeft over de aanstaande verzending en u de vordering niet hebt betwist. Verder zal Mey ook gegevens
over ander ongeoorloofd gedrag (bijv. misbruik van creditcards, frauduleus gedrag) naar Boniversum sturen, wanneer dit voor de behartiging
van gerechtvaardige belangen van Mey of derden noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat uw beschermingswaardige
belangen bij een uitsluiting van de verzending zwaarder wegen. U kunt bij Boniversum informatie krijgen via het voornoemde adres over
de opgeslagen gegevens die u betreffen.
9.5 U kunt te allen tijde d.m.v. een mededeling aan
Mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt
Telefoon: +49 (0) 7431 - 706 5111
Fax: +49 (0) 7431 - 706 5222
E-Mail: service@mey.com
bezwaar maken tegen de gebruikmaking en verwerking van uw gegevens voor eigen reclame- en marketingdoeleinden met uitwerking voor de
toekomst, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan en gegeven toestemmingen voor het gebruik
van uw gegevens indien nodig intrekken met uitwerking voor de toekomst. Wij geven u te allen tijde gratis schriftelijk informatie over de gegevens
die van u bij Mey zijn opgeslagen.

10. Weergave
De weergave van de artikelen kan in een afzonderlijk geval of in zijn geheel afwijken van een geleverd artikel. Wij proberen de artikelen altijd
zo origineelgetrouw en nauwkeurig mogelijk af te beelden, maar er kunnen kleurafwijkingen ontstaan vanwege verschillende beeldscherminstellingen.

11. Bescherming van het auteursrecht en handelsmerk
Alle auteurs- en merkrechten op gebruikte foto‘s, afbeeldingen, teksten, enz., zijn van Mey Handels GmbH. Gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming
is niet toegestaan.

12. Toepasselijk recht en plaats van handeling
12.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.
12.2 Plaats van handeling is Albstadt.

13. Klachtenprocedure voor verbruikers via online-geschillenbeslechting
Platform van de EU-commissie voor online-geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn noch verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelende consumenteninstantie.

Stand augusts 2020

Filter Stores

Kiese winkeltype

Geregistreerde klant?

Met * gemarkeerde velden zijn verplicht in te vullen.

Nieuwe klant

Uw voordelen in een overzicht

 • Gratis verzending op alle bestellingen
 • Meeld u aan en ontvang een waardebon van € 10 (vanaf 50€ aankoopwaarde)
 • Overzicht van al uw bestellingen
 • Tracering van de bestellingen
 • Bekijk de status van de bestellingen
 • Sneller bestelproces bij de volgende aankoop
 • Bewaar uw aflever- en factuuradressen