AVV & Herroepingsrecht

De onderstaande AV bevatten tevens wettelijke informatie over uw rechten volgens de voorschriften inzake op afstand gesloten overeenkomsten en in het elektronische handelsverkeer.

1. Geldigheidsgebied

1.1     Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) gelden voor alle gesloten koopovereenkomsten tussen de mey Handels GmbH en de met haar verbonden ondernemingen (hierna te noemen: mey) en u als klant, wanneer u verbruiker bent.

1.2     Een verbruiker zoals bedoeld in § 13 BGB (Duits burgerlijk wetboek) is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert die hoofdzakelijk noch zijn commerciële noch zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kunnen worden toegeschreven.

2. Sluiting van de overeenkomst

2.1     Koopovereenkomsten tussen mey en u kunnen worden gesloten via de mey onlineshop, telefonisch of ter plaatse in de winkelruimten van mey.

2.2     Sluiting van een overeenkomst via de mey onlineshop

(1)  De presentatie van artikelen in de mey onlineshop vormt geen bindend aanbod.

(2)  Met de bestelling – door te klikken op de knop „Nu kopen“ – geeft u een bindend aanbod tot aankoop af. mey stuurt u een automatische bestelbevestiging per e-mail toe, waarin de bestelling nogmaals is vastgelegd. Deze automatische bestelbevestiging bevestigt alleen dat de bestelling bij mey is binnengekomen en vormt geen acceptatie van uw aanbod.

(3)  De overeenkomst komt pas tot stand, wanneer mey de verzending van het artikel d.m.v. een aparte e-mail aan u bevestigt of wanneer een artikel wordt verzonden.

(4)  Wanneer de door u bestelde artikelen niet kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld omdat het desbetreffende artikel niet op voorraad is, ziet mey af van een acceptatieverklaring. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. mey zal u hier onmiddellijk van in kennis stellen en een reeds ontvangen betaling direct terugbetalen.

2.3     Sluiting van een overeenkomst ter plaatse bij mey of per telefoon

Er kan ook een koopovereenkomst tussen u en mey ter plaatse in de winkelruimten van mey worden gesloten evenals telefonisch. Het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten, gaat hierbij van u uit. Met de acceptatie van het aanbod door mey komt een bindende koopovereenkomst tussen u en mey tot stand.

2.4     Wanneer u een klantenaccount in de onlineshop van mey heeft, kunt u uw bestelgegevens in de mey onlineshop oproepen onder „Mijn account“. In alle andere gevallen wordt de tekst van de overeenkomst bij het sluiten van de overeenkomst niet door mey opgeslagen. De inhoud van de tussen u en mey gesloten overeenkomst volgt dan telkens uit de per e-mail verzonden bestelbevestiging en de acceptatieverklaring resp. de verzonden e-mail, nadat de overeenkomst is gesloten.

3. Herroepingsrecht

3.1     U als verbruiker heeft bij een aankoop via de mey onlineshop, via de onlineverkoopplatformen en per telefoon het onderstaande recht op herroeping.

3.2     Gronden voor uitsluiting resp. tenietgaan

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en voor de productie waarvan een individuele keuze of bestemming door de verbruiker beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de verbruiker.

– Informatie over herroeping –

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de artikelen in bezit hebt genomen of heeft.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken moet u ons

mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt
Telefoon: +31 (0) 20 308 2033
E-Mail: service@mey.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het, wanneer u de mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen terugbetalen, vanaf de dag waarop de mededeling betreffende uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalwijze waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; er zullen vanwege deze terugbetaling in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de artikelen weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, naar ons,

mey Handels GmbH
Ebinger Straße 25
D-72475 Bitz

terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, wanneer u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van dertig dagen verzendt.

De kosten van het terugsturen van de artikelen komen voor onze rekening.

U staat alleen borg voor een eventueel waardeverlies van de artikelen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een ter controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkwijze van de artikelen niet-noodzakelijke omgang met deze artikelen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, dient u dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.)

–    Naar de

      mey Handels GmbH
      Auf Steingen 6,
      D-72459 Albstadt
      Telefoon: +31 (0) 20 308 2033
      E-Mail: service@mey.com

–    Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

–    Besteld op (*)/ontvangen op (*)

–    Naam van de verbruiker(s)

–    Adres van de verbruiker(s)

–    Handtekening van de verbruiker(s)

–    Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

– Eind van de informatie over herroeping –

4. Eigendomsvoorbehoud, schuldvergelijking en retentierecht

4.1     Het geleverde artikel blijft eigendom van mey totdat het volledig is betaald.

4.2     U heeft geen recht onze vorderingen met elkaar te verrekenen, tenzij uw tegenclaims bij gewijsde zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

4.3     Als koper mag u alleen gebruikmaken van uw retentierecht, wanneer uw tegenclaim afkomstig is uit dezelfde koopovereenkomst.

5. Levering

5.1     mey heeft het recht deelleveringen uit te voeren, wanneer dat van u in redelijkheid kan worden gevergd.

5.2     Het artikel wordt geleverd op het door u opgegeven leveringsadres. Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het artikel binnen twee tot vier werkdagen na het sluiten van de overeenkomst en het ontvangen van de betaling naar u verzonden.

5.3     Het risico van een toevallige teloorgang of van een toevallige verslechtering van het artikel (risico-overdracht) gaat met de aflevering op u over.

6. Prijzen en verzendkosten

6.1     De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn consumentenprijzen en bevatten de wettelijke omzetbelasting, en gelden excl. verzendkosten en eventuele betaalmiddelkosten.

6.2     mey informeert u over de verschuldigde verzendkosten vóór het sluiten van de overeenkomst. Bij bestellingen via de onlineshop van mey worden de prijs inclusief btw en te betalen verzend- en betaalmiddelkosten bovendien op het bestelscherm weergegeven voordat de overeenkomst wordt gesloten.

6.3     Bij bestellingen die via een geregistreerd klantenaccount verzonden worden, is de levering naar Duitsland voor bestellingen boven € 50 gratis. De levering naar Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland  is voor bestellingen boven € 100 gratis. Bij leveringen zonder geregistreerd klantenaccount naar Duitsland bedragen de verzendkosten € 4,95, bij leveringen naar Nederland, Denemarken, België, Luxemburg en Oostenrijk bedragen de verzendkosten € 6,95 en bij leveringen naar Ierland en Zweden bedragen de verzendkosten € 8,95.

7. Betalingsvoorwaarden en betaalwijzen

7.1     Wanneer niets anders is overeengekomen, moet de koopsom direct met het sluiten van de overeenkomst worden betaald. Bij betalingsverzuim heeft mey het recht om rente wegens te late betaling ter hoogte van 5 procent boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank te vorderen.

7.2     U kunt in principe kiezen uit de volgende betaalwijzen. mey behoudt zich voor, een controle van de kredietwaardigheid uit te voeren en indien nodig bepaalde betaalwijzen uit te sluiten:

(1) Betaling via PayPal

U betaalt het factuurbedrag via de onlineaanbieder PayPal. U moet bij PayPal geregistreerd zijn of zich registreren, met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaalinstructie aan mey bevestigen. Zodra het factuurbedrag op onze rekening wordt geboekt, wordt het artikel naar u verstuurd.

(2) Vooruitbetaling

Bij de betaalwijze „vooruitbetaling“ maakt u het factuurbedrag over naar het rekeningnummer van mey dat in de bestelbevestiging wordt genoemd. Zodra het factuurbedrag op onze rekening wordt geboekt, wordt het artikel naar u verstuurd.

(3) Betaling met creditcard

Bij een betaling per creditcard (VISA, Mastercard, American Express) verzendt u uw creditcardgegevens naar ons. Na ontvangst van uw creditcardgegevens wordt het artikel naar u verstuurd.

(4) Betaling met Sofort.

Bij de betaling via overschrijving met Sofort betaalt u via de online aanbieder Sofort GmbH (A Klarna Group Company) met de toegangsgegevens van uw online bankieren. Het bedrag wordt meteen na de geslaagde transactie bij Mey gecrediteerd. De producten worden meteen, zonder op de ontvangst van het geld te wachten, naar u verzonden.

(5) Betaling via factuur met Klarna

Bij de betaling per factuur met Klarna heeft u vanaf de factuurdatum 14 dagen om het totale bedrag van uw bestelling over te schrijven. De factuur zit in het pakket samen met de artikelen.

(6) Betaling via iDEAL

Bij betaling via iDEAL maakt u het factuurbedrag nog tijdens de bestelling online over van uw bankrekening bij een Nederlandse bank.

7.3     mey behoudt zich voor administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van € 10,00, wanneer u uw bankgegevens foutief vermeldt en/of het factuurbedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven bij gebrek aan saldo.

7.4     U stemt ermee in dat u facturen/ pakbon elektronisch ontvangt. Elektronische facturen/ pakbon worden u per e-mail in PDF-formaat verstrekt.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1     mey is aansprakelijk voor juridische en materiële gebreken volgens de geldende wettelijke voorschriften, met name §§ 434 e.v. van het BGB (Duits burgerlijk wetboek). De verjaringstermijn voor wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken bedraagt twee jaar en begint met de aflevering van het artikel.

8.2     Claims m.b.t. materiële gebreken bestaan niet, wanneer u het artikel verandert, verkeerd behandelt of op een manier gebruikt die niet in verband staat met een geoorloofd gebruik van het artikel.

8.3     mey behoudt zich uitdrukkelijk productgerelateerde wijzigingen van de producten voor met betrekking tot vorm, kleur en design, voor zover de wijzigingen en/of afwijkingen met inachtneming van de belangen van mey in redelijkheid van u kunnen worden gevergd.

8.4     Voor schades die voortvloeien uit de schending van garantie of uit de schending van leven, lichaam of gezondheid is mey onbeperkt aansprakelijk. Datzelfde geldt voor opzet en schuldige nalatigheid, voor de wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten (met name volgens de productaansprakelijkheidswet) en voor de aansprakelijkheid wegens het opzettelijk verzwijgen van gebreken. Voor lichte nalatigheid is mey alleen aansprakelijk, wanneer belangrijke plichten niet worden nagekomen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst, en die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van speciale betekenis zijn. Bij het niet-nakomen van dergelijke plichten, verzuim en onmogelijkheid, is de aansprakelijkheid van mey begrensd tot schades waarmee met het ontstaan ervan typisch genoeg in het kader van de overeenkomst rekening moet worden gehouden.

9. Privacybescherming en controle van de kredietwaardigheid

9.1     mey gebruikt de door u meegedeelde persoonsgegevens (zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeninggegevens) volgens de geldende bepalingen van het Duitse recht op privacybescherming.

9.2     Alle persoonsgegevens worden fundamenteel vertrouwelijk behandeld. De voor de afhandeling van de transactie noodzakelijke persoonsgegevens en andere vrijwillig meegedeelde gegevens worden door mey opgeslagen en voor de afhandeling van bestellingen, beheer van de klantrelatie, levering van artikelen, afhandeling van betalingen en het afwenden van verlies van vorderingen verwerkt en gebruikt evenals hiervoor eventueel aan dienstverlenende partners doorgegeven, waar mey gebruik van maakt om de overeenkomst af te handelen (zoals bijv. expeditiebedrijven of kredietinstellingen). Verder worden gegevens gebruikt voor eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijv. voor het toesturen van schriftelijke reclame-informatie. mey gebruikt uw e-mailadres voor het toesturen van reclameaanbiedingen, wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt. Wanneer hiervoor uw toestemming nodig is, zal mey deze van tevoren trachten te verkrijgen. Een benadering inzake reclame via de telefoon vindt eveneens alleen plaats wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Meer informatie over onze privacybepalingen vindt u hier.

9.3     Bij online-aankopen verleent mey het wettelijke herroepingsrecht. Gegevens over de teruggestuurde artikelen worden door mey in dit verband verzameld en opgeslagen. Om buitensporig veel retourzendingen te voorkomen, analyseert mey deze gegevens tot maximaal twaalf maanden terug en wendt zich tot klanten met hoge retourzendingspercentages met als doel een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden. mey behoudt zich het recht voor om klanten met een hoog retourzendingspercentage uit te sluiten van aankopen via de mey onlineshop.

9.4     Bij het kopen op rekening geeft u toestemming dat mey voor het uitvoeren van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles voor het afwenden van verlies van vorderingen, de door u in het kader van het bestelproces opgegeven gegevens zoals naam, adres en geboortedatum naar de firma Creditreform Boniversum AG (hierna te noemen: Boniversum), Hammfelddamm 13, 41460 Neuss stuurt, die alsbureau dat economische informatie over kredietwaardigheid verstrekt, gegevens opslaat voor het geven van informatie. mey ontvangt van Boniversum informatie over uw bestaande betalingsgedrag en informatie over uw kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische procedures, ook met gebruikmaking van uw adresgegevens. Verder heeft mey het recht om ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van mey of derden, gegevens over uw opeisbare en verschuldigde vorderingen naar Boniversum te sturen, wanneer er sprake is van de voorwaarden van § 28a lid 1 BDSG, met name wanneer

(1)  de vordering uitvoerbaar is of u de vordering heeft erkend;

(2)  u, nadat de vordering opeisbaar is geworden, ten minste tweemaal een schriftelijke aanmaning van mey hebt ontvangen, er tussen de eerste aanmaning en de verzending ten minste vier weken liggen, mey u tijdig vóór verzending van de gegevens, echter op zijn vroegst bij de eerste aanmaning geïnformeerd heeft over de aanstaande verzending en u de vordering niet hebt betwist. Verder zal mey ook gegevens over ander ongeoorloofd gedrag (bijv. misbruik van creditcards, frauduleus gedrag) naar Boniversum sturen, wanneer dit voor de behartiging van gerechtvaardige belangen van mey of derden noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat uw beschermingswaardige belangen bij een uitsluiting van de verzending zwaarder wegen. U kunt bij Boniversum informatie krijgen via het voornoemde adres over de opgeslagen gegevens die u betreffen.

9.5     U kunt te allen tijde d.m.v. een mededeling aan

mey Handels GmbH
Auf Steingen 6
D-72459 Albstadt
Telefoon: +31 (0) 20 308 2033
E-Mail: service@mey.com

bezwaar maken tegen de gebruikmaking en verwerking van uw gegevens voor eigen reclame- en marketingdoeleinden met uitwerking voor de toekomst, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan en gegeven toestemmingen voor het gebruik van uw gegevens indien nodig intrekken met uitwerking voor de toekomst. Wij geven u te allen tijde gratis schriftelijk informatie over de gegevens die van u bij mey zijn opgeslagen.

10. Weergave

De weergave van de artikelen kan in een afzonderlijk geval of in zijn geheel afwijken van een geleverd artikel. Wij proberen de artikelen altijd zo origineelgetrouw en nauwkeurig mogelijk af te beelden, maar er kunnen kleurafwijkingen ontstaan vanwege verschillende beeldscherminstellingen.

11. Bescherming van het auteursrecht en handelsmerk

Alle auteurs- en merkrechten op gebruikte foto‘s, afbeeldingen, teksten, enz., zijn van mey Handels GmbH. Gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

12. Toepasselijk recht en plaats van handeling

12.1     Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

12.2     Plaats van handeling is Albstadt.

13. Klachtenprocedure voor verbruikers via online-geschillenbeslechting

Platform van de EU-commissie voor online-geschillenbeslechting: ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn noch verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelende consumenteninstantie.

Stand: maart 2022

(4)  Betaling via Amazon Payment

Wanneer u al een Amazon.nl-klantenaccount heeft, kunt u direct met de daar opgeslagen betaalwijze - ofwel met een machtiging of met uw creditcard - betalen. Klik daarvoor op de knop „Betalen met Amazon“ en meld u bij uw Amazon-account aan. Maak vervolgens een keuze uit uw leveringsadressen en betaalwijzen en voer de bestelling uit. Er wordt alleen een bedrag van uw bankrekening afgeschreven of van uw creditcard geboekt, wanneer de levering van uw bestelling op uw leveringsadres werd bevestigd.